Els dipòsits del PECLAB
   Dipòsits: DEIN · DBIF · DZUN · DDDO · DVAR · DJOM · DTAU · DPFO · DURG
  :: DIPÒSIT DE JOAN MIRÓ (DJOM)
Presentació      ·      Característiques Tècniques      ·      Comportes      ·      Sistemes de neteja
 
 
 
  El dipòsit situat al subsòl del Parc de l’Escorxador, adossat al mur de la vorera del carrer Tarragona entre la zona de l’escultura de Joan Miró i el carrer Diputació. Hidrològicament l’obra es troba situada a l’anomenada Conca de la Zona Franca, al punt de concentració de l’àrea vessant de Numància-Tarragona, que és també el punt de bifurcació cap als eixos de Gran Via – Zona Franca o de Diputació – Ciutat Vella. El dipòsit té una capacitat total de 70.000 m3 i consta de dos cossos: un més superficial, que desguassa totalment per gravetat, i un altre més profund, que té una part que només pot desguassar per bombament i una altra part que pot desguassar també per gravetat . Els dos cossos estan separats per un sobreeixidors interior situat a la cota 19,70. En cas de desbordament del dipòsit, existeixen dos sobreeixidors d’emergència, a la cota 20,70. Un aboca les aigües cap al col·lector de Tarragona per darrera de les comportes de sortida, i un altre cap al col·lector de Diputació. A més de les obres del dipòsit pròpiament dit, s’han previst dues altres obres auxiliars:

Els col·lectors d’entrada, que són els dos col·lectors de derivació cap al carrer Diputació, i tenen el seu origen a la cambra de comportes de Tarragona. Aquests s’intercepten un cop ja han creuat per sobre del túnel de la Línia 3 del Metro, i es remodelen fent-los girar per entrar dins del dipòsit, deixant però un by-pass d’un dels dos cap a Diputació.

El règim de funcionament de la cambra de comportes de Tarragona haurà de ser modificat respecte al seu mode de funcionament actual per tal d’assegurar que la pràctica totalitat dels cabals es derivin cap a Diputació en lloc de continuar cap a Tarragona.

El col·lector de desguàs, que des del dipòsit torna a restituir les aigües regulades al tronc de Tarragona. Això es fa mitjançant un col·lector de 60 m, construït en mina amb una secció en volta de 2,0 x 2,3 m excepte els primers 20 m, que són de secció rectangular de 2,75 x 1,75 m precisament per poder creuar sota els col·lectors d’entrada.